Vedtægter

§ 1, stk. 1Klubbens navn er Kwan Chang, Hvalsø Taekwondo Klub og har hjemsted i LejreKommune.

§ 2, stk. 1Klubbens formål er at dyrke de af World Taekwondo Federation godkendteidrætsgrene.

§ 3, stk. 1Medlemskab er opdelt i 2 grupper, henholdsvis aktive og passive. § 3, stk. 2 Somaktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 8 år, og ikke er straffet for envoldelig handling Dispensation kan forekomme efter bestyrelsens accept. Optagelseaf aktive medlemmer under 18 år kræver tillige samtykke fra forældre ellerværge.

§ 3, stk. 3Dispensation for aldersgrænse kan gives. Dispensationen besluttes afbestyrelsen.

§ 3, stk. 4Som passivt medlem kan optages enhver, der retter henvendelse til klubben med ønskeom at være passivt medlem af klubben.

§ 3, stk. 5Indmeldelse som aktivt og passivt medlem skal ske skriftligt på de af klubbenfortrykte indmeldelsesblanketter.

§ 3, stk. 6Ethvert medlem, aktivt som passivt, skal ved indmeldelsen gøres bekendt medklubbens vedtægter.

§ 3 stk. 7 Indmeldelsener bindende i 3 måneder.

§ 3, stk. 8Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel. Udmeldelse skal ske skriftlig.

§ 3, stk. 9Klubkontingent fastsættes på generalforsamlingen.

(Derhenvises til takstblad).

§ 4, stk. 1Til æresmedlem (kontingentfri) kan udnævnes personer, der i særlig grad harstøttet klubben og dens virke. For at komme i betragtning for udnævnelse tilæresmedlem kræves der en skriftlig anbefaling fra et eller flere medlemmer, derfremsendes til bestyrelsen med en fyldestgørende begrundelse for, hvorfor netopdette medlem ønskes som æresmedlem. Den endelige beslutning om udnævnelse tilæresmedlem træffes på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

§ 4, stk. 2Et æresmedlem kan ikke ekskluderes af klubben, medmindre han/hun handler idirekte modstrid med klubbens vedtægter. Kun bestyrelsen kan ekskludere etæresmedlem, såfremt det kan sandsynliggøres, at medlemmet har handlet imodstrid med klubbens vedtægter eller Dansk Taekwondo Forbunds vedtægter.

§ 5, stk. 1Bestyrelsen kan ekskludere et aktivt eller passivt medlem, der i eller uden forklubben skønnes at have udvist voldelig eller anden upassende eller usportsligoptræden, samt hvis et medlem handler i direkte modstrid med klubbens vedtægtereller Dansk Taekwondo Forbunds vedtægter.

§ 6, stk. 1Klubbens arbejde ledes af den lovlig valgte bestyrelse på 5 medlemmer.Bestyrelsesmedlemmer skal være aktiv/passiv medlem af Hvalsø Taekwondo Klub.Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger,hvis der er flertal i bestyrelsen.

§ 7, stk. 1Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i tiden 1. februar til 20.marts.

§ 7, stk. 2Der indkaldes til den ordinære generalforsamling med mindst 21 dages varsel ogtil den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel.Indkaldelsen skal ske skriftlig til hvert enkelt medlem.

§ 7, stk. 3Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Forslag, der ønskesbehandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest1 uge før generalforsamlingen.

§ 7, stk. 4Dagsorden med revideret regnskab og budgetforslag udsendes sammen medindkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Dagsorden for denekstraordinære generalforsamling udsendes samtidig med indkaldelsen.

§ 7, stk. 5Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader denødvendige afstemninger afholde.

§ 7, stk. 6Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt stemmeflertal, dogkræver vedtægtsændringer 2/3 af majoritet af de afgivne stemmer.

§ 7, stk. 7Stemmeret har alle klubbens fremmøde (ikke passive) medlemmer, der ikke er ikontingentrestance. Dog har passive medlemmer i bestyrelsen stemmeret.

§ 7, stk. 8Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt,hvis et stemmeberettiget medlem forlanger det.

Erstemmerne om et forslag lige, er forslaget forkastet.

§ 7, stk. 9Et forslag, der er forkastet på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling, kanikke fremsættes på ny, før næste ordinære generalforsamling.

§ 7, stk.10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når klubbens bestyrelsefinder det nødvendigt, eller når 2/3 af klubbens medlemmer skriftligtfremsætter begæring herom til bestyrelsen.

§ 7, stk.11 Til klubbens ophævelse kræves en til dette øjemed indkaldtgeneralforsamling.

§ 7, stk.12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 • 1.valg af dirigent
 • 2.valg af referent
 • 3.formanden aflægger beretning
 • 4.kassereren fremlægger det reviderederegnskab over kalenderåret og det næste års budget til godkendelse.
 • 5.behandling af indkomne forslag
 • a.fastsættelse af kontingent
 • 6.valg af bestyrelse m.m.
 • a.valg af formand
 • b.valg af næstformand
 • c.valg af kasserer
 • d.valg af bestyrelsesmedlem
 • e.valg af bestyrelsesmedlem
 • f.valg af suppleant til bestyrelsen
 • g.valg af revisor
 • 7.Eventuelt

§ 8, stk. 1Kontingent indbetales halvårligt forud til kassereren. Ved udskrivning afrykker for for sent indbetalt kontingent tillægges et rykkergebyr jf. takstblad

§ 8, stk. 2Kontingentrestance på mere ned 1 måned kan medføre karantæne.

§ 8, stk. 3Klubbens formue skal indsættes i et pengeinstitut. Beløb over 1.000 kr. kan kunhæves med skriftlig bemyndigelse af formanden og kassereren.

§ 9, stk. 1Som medlem af klubben er man forpligtet til også at være medlem af DanskTaekwondo Forbund. Årskontingent for medlemskab af Dansk Taekwondo Forbundbetales en gang årligt.

§ 10, stk.1 Medlemmer af klubben skal indordne sig under den disciplin, der udøves i træningssalen.

§ 11, stk.1 Ingen former for smykker må bæres under træningen, ligesom dobogen skal værehvid og ren.

§ 12, stk.1 Der kan efter ansøgning til bestyrelsen ydes tilskud til medlemmer tildeltagelse i kurser, træningslejre og stævner, samt til omkostningsgodtgørelse,så længe klubbens økonomi kan klare det.

§ 12, stk.2 Transportgodtgørelse fastsættes i takstblad

§ 13, stk.1Transportudgifter i form af skattefri godtgørelser ved normal træning vilefter aftale med bestyrelsen refunderes til træneren jf. takstblad.

§ 14, stk.1 I tilfælde af klubbens ophævelse skal klubbens midler tilfalde enfritidsvirksomhed i Lejre Kommune, hvilket besluttes på den indkaldteophævelses-generalforsamling.

Såledesvedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 13. maj 1996

Revideretd. 4/3 1999

Revideretd. 20/3 2001

Revideretd. 17/3 2003

Revideretd. 2011