Politikker

1.    INDLEDNING

Dette dokumentbeskriver de politikker der er gældende for Hvalsø Taekwondo Klub.

Politikkerne erudarbejdet og godkendt af bestyrelsen. De er derfor gældende indtil andetbliver besluttet af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

INSTRUKTØRER

Instruktører skalhave holdansvar og undervise mindst en gang om ugen.

FASTE TRÆNERE:

HJÆLPETRÆNERE:
 

POLITIK FOR TILSKUD TILTRÆNINGSLEJRE

FORMÅL

Denne politik dokumenterer retningslinjerne omkring tilskudtil træningslejre.

BAGGRUND

Klubben ønsker at støtte sine medlemmers deltagelse i stævner og træningslejre.

Deltagelse i træningslejre betragtes som supplerendeuddannelse for klubbens instruktører, der her igennem henter inspiration og nyviden hjem til klubben.

AFGRÆNSNING

Ved deltagelse i træningslejre er der udgifter til:

 • Transport
 • Udgifter til fællestransport fra klubben til træningslejren.
 • Deltagelse
 • Betaling til arrangøren for deltagelse.
 • Overnatning
 • Betaling til arrangøren for overnatning.
 • Forplejning
 • Betalingtil arrangøren for forplejning.

Nærværende politik omfatter kun ovenstående udgifter.

Som udgangspunkt gælder nærværende politik DTaF’ssommerlejre og påskelejre.

FORUDSÆTNINGER

For at komme i betragtning til modtagelse af tilskud skaldeltagelse i træningslejren være godkendt som tilskudsberettiget af klubbensledelse.

Endvidere skal deltageren have været almindeligt medlem af klubben i minimum 1 år forud fortræningslejren. Ved almindeligt medlem forstås medlemskab, hvor der i hele perioden er blevet betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Særlige aftalerom pause i medlemskabet som følge af skade eller ophold i udlandet tillades, såfremt dette er aftalt skriftligt med bestyrelsen. Pausens varighed medregnes dog ikke i perioden.

Der ydes intet tilskud til medlemmer, som er i kontingent restance eller har anden gæld til klubben. Ej heller til medlemmer,der har overvejelser eller planer om at skifte klub efter træningslejren.

TILSKUD

Der ydes tilskud jf. afsnittet vejledende takster.

Generelt

Tilskuddet skal tilbagebetales til klubben, såfremt deltageren ophører med at være almindeligt medlem af klubben inden for 6 måneder efter træningslejren.
 

2.    POLITIK FOR TILSKUD TIL STÆVNER

FORMÅL

Denne politik dokumenterer retningslinjerne omkring til skudtil stævner.

BAGGRUND

Klubben ønsker at støtte sine medlemmers deltagelse i stævner og træningslejre.

Deltagelse i stævner betragtes som supplerende uddannelsefor klubbens instruktører, der her igennem henter inspiration hjem til klubben og samtidig motiverer øvrige medlemmer til øget træningsaktivitet og stævne deltagelse.

AFGRÆNSNING

Ved deltagelse i stævner er der udgifter til:

 •  Transport
 •  Udgifter til fællestransport fra klubben til stævnet.
 •  Overnatning
 •  Udgifter til stævnearrangøren for overnatning i klublokaler.
 •  Opstillingsgebyr
 •  Betaling til stævnearrangøren for deltagelse.

Nærværende politik omfatter kun ovenstående udgifter.

FORUDSÆTNINGER

For at komme i betragtning til modtagelse af tilskud skal stævne deltagelsen være godkendt som tilskudsberettiget af klubbens ledelse.

Endvidere skal deltageren have været almindeligt medlem af klubben i minimum 1 år forud for stævnet. Ved almindeligt medlem forstås medlemskab, hvor der i hele perioden er blevet betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Særlige aftaler om pause i medlemskabet som følge af skade eller ophold i udlandet tillades, såfremt dette er aftalt skriftligt med bestyrelsen. Pausens varighed medregnes dog ikke i perioden.

Der ydes intet tilskud til medlemmer, som er i kontingent restance eller har anden gæld til klubben. Ej heller til medlemmer, der har overvejelser eller planer om at skifte klub efter stævnet.

TILSKUD

Der ydes tilskud jf. afsnittet Vejledende takster
 

3.    POLITIK FOR TILSKUD TIL DANGRADUERING

FORMÅL

Denne politik dokumenterer retningslinjerne omkring tilskud til dangraduering.

Politikken er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen. Den er derfor gældende indtil andet bliver besluttet af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

AFGRÆNSNING

Politikken gælder deltagelse i klubbens egne dangradueringer. Ved anden dangraduering tages der særskilt stilling af bestyrelsen.

BAGGRUND

Ved deltagelse i ovennævnte dangraduering er der udgifter til nedenstående.

TRANSPORT

Eventuel transportudgift, såfremt dangradueringen afholdes i eksempelvis Sønderborg.

GEBYRER

Der betales gebyr for at deltage i dangradueringen.Derudover betales der gradueringsgebyr til World Taekwondo Federation. Se gebyrernes størrelser i dokumentet ”Vejledende takster”.

FORUDSÆTNINGER

For at komme i betragtning til modtagelse af tilskud skal deltageren være indstillet til gradueringen af klubbens ledende instruktører. Endvidere skal deltageren have været almindeligt medlem af klubben i mindst 2 år forud for gradueringen.

Ved almindeligt medlem forstås medlemskab, hvor der i hele perioden er blevet betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Dog tillades pause i medlemskabet som følge af skade eller ophold i udlandet, såfremt dette er aftalt skriftligt medbestyrelsen. I givet fald skal medlemsperioden før og efter pausen til sammen være mindst 2 år.

Der ydes intet tilskud til medlemmer, som er i kontingent restance eller har anden gæld til klubben. Ej heller til medlemmer, der har overvejelser eller planer om at skifte klub efter dangradueringen.

TILSKUD

I henhold til ovennævnte giver klubben tilskud således atdeltageren får gradueringsgebyret til W.T.F. betalt af klubben. Endvidere betaler klubben deltagergebyret ved gradue­ringer til 4. dan og derover.

Tilskuddet skal tilbagebetales til klubben, såfremt deltageren ophører med at være almindeligt medlem af klubben inden for 6 måneder efter gradueringen.

Klubben dækker eventuelle transportudgifter og dagsdiæter for op til 2 instruktører, der er ansvarlige for turen og deltagerne i relation til dangradueringen. Forudsat at der køres samlet med deltagerne for at minimere transportudgifterne.
 

4.    POLITIK VEDRØRENDE GAVER

FORMÅL

Denne politik dokumenterer de generelle retningslinjeromkring gaver til klubbens medlemmer samt eksterne personer m.v.

Politikken er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen. Den er derfor gældende indtil andet bliver besluttet af bestyrelsen ellergeneralforsamlingen.

FORUDSÆTNINGER

Gaver i forbindelse med årsdage og andre begivenhederforudsætter, at bestyrelsen er blevet orienteret herom.

Der gives ikke gaver til personer, som er i restance tilklubben.

GAVER

Alle gaveforslag vurderes af bestyrelsen, som tager endelig beslutning herom.

Jul

Klubbens ansatte belønnes traditionen tro med julegaver somtak for deres frivillige og ulønnede arbejde i det forgangne år. Gavebeløbet er for instruktører og bestyrelsesmedlemmer max 400 kr. For deltidsinstruktører,hjælpetrænere og andre, som arbejdsmæssigt har ydet en betydningsfuld indsatsfor klubben i årets løb er gavebeløbet max 350 kr.

Dangraduering

Medlemmer der består 1. dan (eller 1. poom) kan belønnes medet sort bælte (eller poombælte) med broderet navn.

Andre mærkedage

Der kan gives gave til klubledere, instruktører og hjælpetrænere i forbindelse med runde fødselsdage, bryllupper, 25 årsmedlemsjubilæum eller lignende.

Fratrædelser

Personer der fratræderbestyrelsespost eller instruktørfunktion kan gives en blomst eller lignende som erkendelighed for deres arbejde i de forgangne år. Personer der har ydet en ekstraordinær indsats og haft stor betydning for klubben kan belønnes med engave til et beløb svarende til 100 kr. pr. år, som personen har varetagetjobbet. Dog max. 700 kr.

Andre klubbers jubilæer

Der kan gives gaver til tæt relaterede klubber, som har 25 års jubilæum eller lignende.

Eksterne interessenter

Der kan gives gaver til eksterne interessenter for at pleje disse. Interessenterne kan eksempelvis være klubbens ulønnede revisor, kommunale kontakter, sponsorer etc.
 

5.    POLITIK FOR BEFORDRINGSGODTGØRELSE

FORMÅL

Denne politik dokumenterer klubbens retningslinjer forskattefri befordringsgodtgørelse, som sker i henhold til statens regler herfor.

Politikken er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen. Den erderfor gældende indtil andet bliver besluttet af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

BAGGRUND

Der gives befordringsgodtgørelse i forbindelsetræningslejre, stævner, undervisning, kurser, møder, vareindkøb og lignende i henhold til aftaler godkendt af bestyrelsen.

FORUDSÆTNINGER

Befordringsgodtgørelse forudsætter følgende, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen:

 • Relevante oplysninger og dokumentation afleveres til bestyrelsen inden 14 dage.
 • Der er arranget fællestransport til stævner, lejre o.l.
 • Antallet af eventuelle biler er begrænset til færrest mulige.

AFGRÆNSNING

Der ydes ikke tilskud til medlemmer eller dennes familie,som er i restance til klubben.

UNDERVISNING

Instruktører, der bor mere end 5 km fra klubben, kan efter aftale få godtgjort transport til klubben de dage, hvor de ikke selv har holdtræning (hvad enten de træner eller ej), såfremt det er i klubbensinteresse. Kørsel i bil eller på cykel o.l. afregnes efter statens takst, mens udgifter til offentlig transport afregnes efter regning.

Faste trænere vil blive afregnet et fast beløb, aftalt medbestyrelsen.

MØDER OG INDKØB

Ved transport til interne og eksterne møder samt transport iforbindelse med indkøb af kioskvarer og udstyr kan der efter nærmere aftale medbestyrelsen udbetales befordrings­godtgørelse som ved undervisning.

STÆVNER, TRÆNINGSLEJRE OG KURSER

Ved kørsel til stævner, træningslejre og kurser kan derefter aftale med bestyrelsen udbetales befordringsgodtgørelse i henhold til statens takst for kørsel over 20.000 km.

Hvis ikke deltagende personer kører med i bilen, er det som udgangspunkt chaufførens opgave at afregne deres andel i transportudgifterne.Chaufføren får dermed kun godtgørelse for den del af udgifterne, som er relateret til deltagerne og chaufføren. Udgiften anses ligeligt fordelt mellem alle i bilen.
 

6. POLITIK FOR ALKOHOL OG EUFORISERENDE STOFFER

FORMÅL

Denne politik dokumenterer klubbens holdninger og dermed retningslinjeri forhold til alkohol og forbudte euforiserende stoffer såvel internt i klubben som eksternt i klubsammenhæng.

Politikken er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen. Den er derfor gældende indtil andet bliver besluttet af bestyrelsen ellergeneralforsamlingen.

BAGGRUND

Klubben vil gerne medvirke til, at medlemmerne får en sundog fornuftig holdning til alkohol og euforiserende stoffer. Endvidere ønsker viudadtil at fremstå som en klub med sunde holdninger og en fornuftig omgang medalkohol.

POLITIK OG RETNINGSREGLER

Klubbens overordnede alkoholpolitik er:

Ingen alkohol til personer under 18 år.
Personer over 18 år bør begrænse indtagelsen af alkohol
for at fremstå som fornuftige forbilleder for børn og unge
samt for at værne om klubbens image og ansigt udadtil.

Klubbens overordnede politik foreuforiserende stoffer er:

Persone rbortvises/hjemsendes omgående, hvis de i klubsammenhæng
indtager eller er påvirket af forbudte euforiserende stoffer.

Alkoholpolitikken er endvideresuppleret af følgende:

 • Ved klubfester og øvrige arrangementer vil personer under 18 år blive nægtet adgang, hvis de møder beruset pga.alkoholindtagelse. Ligeså vil de blive bortvist/hjemsendt, hvis de under arrangementer indtager alkohol i eller uden for klubben.
 • På træningslejre bør klubbens voksne deltagere kun indtage alkohol ved fester, og mængden af alkohol bør begrænses af hensyntil næste dags træning.

Klubben kan bortvise/hjemsende personer, der er påvirket af alkohol i en grad, hvor de skønnes at være til skade for sig selv, deres omgivelser eller klubbens omdømme.

Klubben forbeholder sig ret til at drage fornødne konsekvenser, såfremt nærværende politik ikke overholdes.Konsekvenserne kan eksempelvis være:

 • Omgående hjemsendelse fra træningslejre på egenregning.
 • Annullering og tilbagebetaling af tilskuddet til den pågældende aktivitet.

Konsekvenserne gælder også personer, der tilskynder ellermedvirker til overtrædelse af politikken.
 

7.    VEJLEDENDE TAKSTER

BEFORDRING

I henhold til statens regler udbetales der skattefribefordringsgodtgørelse til:

Stævner, træningslejre o.lign.(1)                      ~            Statens lave takst(5)

Undervisning(2), møder, indkøb o.lign.(3)     ~            Statens høje takst(4)

Note:

 1. Gælder kun fællestransport aftalt af den ansvarlige klubleder.
 2. Særlige forhold er gældende hvis aktiviteter omfattet af Team Ballerup støtte.
 3. Gæste instruktørers undervisning i klubben.Faste instruktører ved særlige arrangementer
 4. Ved kørsel tur/retur over 10 km.
 5. Statens takst for kørsel i egen bil (0 -20.000 km)
 6. Statens takst for kørsel i egenbil (over 20.000 km)
 7. Faste instruktører kan indgåfast aftale med bestyrelsen. (vil fremgå af budgettet)

 

GRADUERING

KUPGRADUERING

Pris fordeltagelse i klubbens kupgradueringer er 100 kr. inkl. bælte og diplom.
Graduerings kyndige/dommere vil blive afregnet efter dif/skat`s dommertakster.Max 400 kr. pr gang.

DANGRADUERING

Gradueringsgebyr til World Taekwondo Federation:

 1. ;dan      ~        70$
 2. ;dan      ~       90 $
 3. ;dan      ~     120 $
 4. ;dan      ~     150 $
 5. ;dan      ~     300 $

KONTINGENT

KLUBKONTINGENT

Betales 6 måneder forud pr. 1. januar og 1. juli samt ved indmeldelse.

 • Medlemmer fra og med 7 år - 100 kr. pr. måned
 • Bestyrelsesmedlemmer - kontingentfri + licens fri
 • Fastetrænere - kontingentfri + licens fri

DTAF-LICENS

Betales i forbindelse med klubkontingentet pr. 1. januar samt ved indmeldelse. Klubben viderebetaler derefter DTaF-licensen til DTaFinden 2 måneder.

 • Alle - 250 kr. pr. år
 • Nyemedlemmer der starter i efteråret - 150 kr. (okt. - dec.)

TILSKUDSOVERSIGT

Nedenstående er et tillæg til gældende tilskudspolitikker.

 

Stævner

Deltagerbetaling

Tilskud fra klubben

Medlemmer

100 kr.

Transport + Opstillingsgebyr over 300 kr.
(max. 500 kr.)

Instruktører

0 kr.

Transport + Opstillingsgebyr

 

 

 

Træningslejre

Deltagerbetaling

Tilskud fra klubben

Medlemmer

Deltagergebyr + Forplejning

Transport

Instruktører

Forplejning

Transport + Deltagergebyr

Ansvarlige ledere

0 kr.

Transport + Deltagergebyr + Forplejning

 

 

 

Dangraduering

Deltagerbetaling

Tilskud fra klubben

1.- 3. dan / poom

250 kr.

Gebyr til W.T.F.

4. dan og op

0 kr.

Deltagergebyr + Gebyr til W.T.F.

 

 

 

Kurser

 

Tilskud fra klubben

Instruktører og ledere

 

Ifølge aftale

 

 

 

 

Faste trænere og hjælpeinstruktører kan tildeles en dobog årligt.

Takster vedr. tlf. penge kontorhold og div. kan efter aftalemed bestyrelsen tildeles, efter gældende takster fra dif/skat. Beløbet kan aflæses i budgettet.

RYKKERGEBYR

Ved forsen betaling, vil der blive udsendt en rykker der påminder om den manglende betaling. Såfremt der stadig ikke betales, vil derblive pålagt et rykkergebyr på 100 kr., som udsendes med 2. rykker.

BUDGETOVERSKRIDELSE

Bestyrelsen har bemyndigelse til at afvige fra ovennævntetakster såfremt at budgettet for den pågældende udgiftspost bliver overskredet.

8.   NØDVÆRGERET

Straffelovens§13

Stk. 1

Handlinger foretaget i nødværge er straffri, for så vidt dehar været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller over­hængendeuretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn tilangrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning erforsvarlig.

Stk. 2

Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver handog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebetfremkaldte skræk eller ophidselse.

Med andre ord …

Taekwondo og anden kampkunst må kun benyttes i selvforsvareller til at forsvare andre mod overgreb.

 • Gør dit yderste for at undgå voldelige konfrontationer.
 • Anvend mindst mulig magt hvis situationenalligevel opstår.
 • Stop magtanvendelsen, når angriberen ophører sitangreb.
 • Anvend kun våben i nødværge i ekstremt farligesituationer.
 • Forsøg at sikre dig vidner på, at du blevangrebet.